شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واژه‌ای که فرهنگستان زبان به جای «ایمیل» تصویب کرد

به گزارش ایرنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل بازبینی شده است «رایانامه» را در برابر واژه بیگانه «ایمیل» (E-mail) تصویب کرد. پیش تر جهت این واژه بیگانه،

واژه‌ای که فرهنگستان زبان به جای «ایمیل» تصویب کرد

واژه ای که فرهنگستان زبان به جای «ایمیل» تصویب کرد

عبارات مهم : ایمیل

به گزارش ایرنا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل بازبینی شده است «رایانامه» را در برابر واژه بیگانه «ایمیل» (E-mail) تصویب کرد.

پیش تر جهت این واژه بیگانه، معادل «پیام نگار» پیشنهاد داده شده است بود که بعد از بازبینی معادل «رایانامه» در شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسید.

واژه‌ای که فرهنگستان زبان به جای «ایمیل» تصویب کرد

واژه های کلیدی: ایمیل | فارسی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs